Edictes

Exercici: 2022 Bop: 187-0 Edicte: 8526 AJUNTAMENT DE MADREMANYA - Convocatòria d'un procés selectiu excepcional d'estabilització d'ocupació temporal de llarga durada del lloc de treball d'arquitecte
Exercici: 2022 Bop: 187-0 Edicte: 8525 AJUNTAMENT DE MADREMANYA - Convocatòria d'un procés selectiu excepcional d'estabilització d'ocupació temporal de llarga durada del lloc de treball d'administratiu-1
Exercici: 2022 Bop: 187-0 Edicte: 8391 AJUNTAMENT DE MADREMANYA - Aprovació de la modificació puntual de l'Ordenança de preus públics número 4.4, reguladora del preu públic per la prestació del servei municipal d'activitats culturals
Exercici: 2022 Bop: 184-0 Edicte: 8379 AJUNTAMENT DE MADREMANYA - Aprovació definitiva de la modificació íntegra del Reglament de serveis núm. 5, regulador del Servei municipal de campus esportiu d'estiu
Exercici: 2022 Bop: 184-0 Edicte: 8378 AJUNTAMENT DE MADREMANYA - Aprovació definitiva de la modificació íntegra del Reglament de serveis núm. 2, regulador del Servei municipal de recollida i transport dels residus municipals
Exercici: 2022 Bop: 137-0 Edicte: 6463 AJUNTAMENT DE MADREMANYA - Declaració de clausura del Cementiri Municipal Vell de Madremanya
Exercici: 2022 Bop: 137-0 Edicte: 6462 AJUNTAMENT DE MADREMANYA - Aprovació provisional de la modificació íntegra de l'Ordenança fiscal núm. 1.5, reguladora de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2022 Bop: 137-0 Edicte: 6461 AJUNTAMENT DE MADREMANYA - Aprovació provisional de la modificació puntual de l'Ordenança fiscal núm. 3.3, reguladora de la taxa per la prestació del Servei de cementiri municipal
Exercici: 2022 Bop: 137-0 Edicte: 6460 AJUNTAMENT DE MADREMANYA - Aprovació inicial de la modificació íntegra del Reglament de serveis núm. 1, regulador del servei municipal de cementiri
Exercici: 2022 Bop: 113-0 Edicte: 5507 AJUNTAMENT DE MADREMANYA - Aprovació de modificacions d'ordenances de preus públics