Projecte ordenació adreces i nomenclàtor

Aprovat inicialment pel Ple d’aquesta Corporació, en la sessió celebrada el proppassat dia 21 de maig, el Projecte “Ordenació d’Adreces i Nomenclàtor del Municipi de Madremanya”, redactat per l’ambientòloga Sònia Casadevall Casas, s’exposa al públic pel termini de trenta dies per al seu examen i per a la presentació de suggeriments, al·legacions i reclamacions, tal com disposa l’article 83 de la Llei del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

En el supòsit de que no es presentin suggeriments, al·legacions ni reclamacions, aquest acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu sense necessitat d’acord exprés d’aprovació definitiva.

Podeu consultar el projecte aquí o a l’ajuntament, on es disposa d’una còpia impresa.