DECRET D’ALCALDIA NÚMERO 3/2020

Atès que el Pla d’Actuació Procicat ordena el tancament de bars, restaurants i instal·lacions esportives sense control d’aforament a partir de demà dia 16 d’octubre;

HE RESOLT:

Primer. Suspendre des de demà, dia 16 d’octubre, inclòs, la prestació del Servei de Pista Polivalent i el Servei de Bar, Restaurant i Botiga del Centre lntergeneracional Rural.

Segon. Suspendre des de demà, dia 16 d’octubre, inclòs, totes les activitats de tot tipus a celebrar en equipaments, espais lliures i vies públiques municipals.

Tercer. Advertir als interessats que aquestes mesures es mantindran, s’aixecaran o es prorrogaran d’acord amb les ordres del Pla d’Actuació Procicat.

Així ho acorda l’Alcalde-President Albert Peracaula Boschsacoma davant meu, el Secretari, que en dono fe.

Madremanya,

Albert Peracaula Boschsacoma
Alcalde