Darrera modificació del calendari fiscal de l’exercici 2020

Us informem que els calendaris fiscals de Madremanya s’han actualitzat al web de XALOC:

http://www.xalocgirona.cat/calendari-del-contribuent?municipi=97

Segons aquesta resolució amb data del 16 d’abril de 2020:

 


Benvolgut/da

El passat 11 d’abril de 2020 es va publicar al BOE la Resolució del Congrés dels Diputats per la que s’ordena la publicació de l’Acord d’autorització de la pròrroga de l’estat d’alarma declarat pel RD 463/2020, de 14 de març.

Aquesta resolució contempla una pròrroga de l’estat d’alarma per un termini de 15 dies naturals més, que conclouen a les 00:00h del dia 26 d’abril de 2020 i en els mateixos termes que els establerts al RD 463/2020.

Conscients que l’evolució de les circumstàncies esdevingudes fins el dia d’avui fan preveure una afectació en l’activitat econòmica de les empreses, comerços i, conseqüentment, dels treballadors (ja sigui per compte propi, com per compte aliè) que tindrà incidència directa a les economies de les famílies més enllà del període comprès per l’estat d’alarma declarat pel Govern de l’Estat. Coneixedors que aquesta valoració és compartida per molts equips de govern municipal de la nostra demarcació, que han traslladat a XALOC, mitjançant manifestacions de nombroses alcaldies, la seva voluntat de contribuir a pal·liar aquesta situació mitjançant mesures d’ajornament i ampliació de terminis de cobrança de diferents tributs municipals.

En un primer moment, XALOC ja va adoptar un seguit de mesures que incidien, entre d’altres, en els calendaris fiscals, més immediats, dels diferents padrons d’ingressos de dret públic i que es van difondre mitjançant el web de l’organisme, alhora que es van comunicar als Ajuntaments interessats. Constatades les pròrrogues posteriors i el previsible impacte econòmic esmentat anteriorment, es fa necessària l’adopció de noves mesures que tenen per objecte endarrerir i distribuir la pressió fiscal derivada d’obligacions tributàries d’àmbit local, de manera es faciliti al contribuent el seu compliment.

Per aquest motiu, en data 14 d’abril de 2020, des de XALOC, com a òrgan competent en virtut de la delegació acordada pel vostre ajuntament en matèria de gestió tributària, s’ha emès una resolució que modifica els calendaris fiscals inicialment aprovats per aquest exercici 2020. La modificació que afecta a més de 100 ajuntaments i més de 700 padrons, incorpora també uns mínims criteris d’homogeneïtat, als efectes de fer viable la gestió tributària i alhora la distribució de la càrrega fiscal en un període força més reduït.

Amb caràcter general la modificació operada versa sobre tres aspectes:

  • Ampliar el final del període de pagament, en aquells tributs que ja es trobaven en curs en el moment de declarar-se l’estat d’alarma motivat per l’aplicació directa del Reial Decret, que es veu ampliat per tots aquells dies en els què estigui en vigor.
  • Modificar les dates de determinats calendaris fiscals per endarrerir el període de pagament, amb el conseqüent endarreriment de les dates de càrrec del 1er o únic venciment dels rebuts domiciliats (càrrec Q19)
  • Ampliar el període de pagament, de manera que en lloc de calendaris fiscals de 2 mesos, es disposi de 3 mesos per dur a terme el pagament.

Dit això, US INFORMEM que els calendaris fiscals de cada ajuntament s’han actualitzat al web de XALOC conforme allò que disposa la resolució esmentada.

Girona, 16 d’abril de 2020

El president delegat
XALOC – Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona