Ple

Albert Peracaula i Boschsacoma

Alcalde. Governació, Relacions institucionals, Urbanisme, Serveis i Promoció Econòmica

madremanya@madremanya.cat

Anna Iglesias i Castelló

1r Tinent d’Alcalde. Joventut, Benestar Social, Associacions, Noves Tecnologies i Participació Ciutadana

participaciociutadana@madremanya.cat

Jaume Vidal i Corredor

2n. Tinent d’Alcalde. Protecció civil, Obres, Hisenda, Equipaments, Medi natural

David Gestas i Bonamaiso

Regidor. Vials Urbans, Esports, Turisme i Serveis de recollida de residus

Mònica Madrenas i Pujol

Regidora. Cultura, Sanitat i Educació

Josep Enrich i Almar

Regidor. Servei d’aigua potable i sanejament

Anna Mª Boix i Jordà

Regidora. Camins municipals

Competències del Ple

 • Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern.
 • Prendre els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals.
 • Aprovar els plans i altres instruments d’ordenació i gestió establerts per la legislació urbanística.
 • Aprovar el Reglament Orgànic Municipal.
 • Crear i regular òrgans complementaris.
 • Determinar els recursos propis de caràcter tributari, aprovar els pressupostos, disposar despeses i aprovar els comptes.
 • Contractar obres i serveis la quantia dels quals excedeixi la que és permesa per l’alcalde o la Comissió de Govern.
 • Aprovar les formes de gestió dels serveis i els expedients de municipalització.
 • Acceptar la delegació de competències feta per altres administracions públiques.
 • Plantejar conflictes de competència a altres entitats locals i a la resta d’administracions públiques.
 • Aprovar la plantilla del personal, la relació dels llocs de treball, les bases de les proves per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball, fixar la quantia de les retribucions complementàries dels funcionaris i el nom i el règim del personal eventual.
 • Exercir accions administratives i judicials, en matèria de competència plenària.
 • Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic Alienar el patrimoni.
 • Les que corresponen al Ple, pel fet que la seva aprovació exigeix una majoria qualificada.

Convocatòries de Plens

Calendari de Plens

Se celebraran les sessions ordinàries de Ple de l’Ajuntament el penúltim dijous de cada mes

Actes dels Plens